Punkt Konsultacyjny

Spadek wieku inicjacji alkoholowej, stały wzrost spożycia alkoholu, coraz bardziej powszechne sięganie po narkotyki, dopalacze oraz narastająca fala agresji, przemocy, terroru, samobójstw, chorób psychicznych, depresji, ucieczek od rzeczywistości, samotności, bezsilności oraz bezradności zmuszają lokalne społeczeństwo do coraz częstszego sięgania po profesjonalną pomoc.

Punkt Konsultacyjny jest odpowiedzią na ważne i konieczne potrzeby społeczne w tym zakresie.

Działania prowadzone przez specjalistów (instruktora terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę) ukierunkowane będą na niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym oraz dzieciom w przezwyciężeniu trudności życiowych oraz niesienie pomocy w prawidłowym kształtowaniu i rozwoju osobowości.

Punkt ma na celu również wspomaganie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w działaniu na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo ważnym i istotnym czynnikiem, wpływającym bezpośrednio na jakość świadczonych usług i efektywność pracy instruktora/psychologa w Punkcie Konsultacyjnym jest współpraca z placówkami odwykowymi w Małopolsce.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

 1. Młodzież uzależniona od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera (gier) , a także innych środków psychoaktywnych.
 2. Osoby dorosłe uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera, zakupów oraz innych środków psychoaktywnych.
 3. Osoby (dzieci i dorośli) współuzależnione – członkowie rodzin osób uzależnionych.
 4. Dorosłe dzieci alkoholików.
 5. Dzieci i młodzież – ofiary przemocy domowej (fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej).
 6. Osoby dorosłe będące ofiarami przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej czy ekonomicznej.
 7. Osoby dorosłe, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie.
 8. Sprawcy przemocy domowej.
 9. Osoby potrzebujące podstawowej opieki  psychologicznej.
 10. Osoby z problemami psychologicznymi takimi jak:
 • depresja,
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenie obsesyjno – kompulsywne (OCD),
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia i choroby psychiczne wieku podeszłego,
 • psychozy (schizofrenia, halucynozy, zaburzania urojeniowe),
 • zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie,
 • zaburzenia psychiczne w okresie kryzysu życiowego.

Konsultacyjnym będą się odbywać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

pod numerem telefonu: tel. 883 211 552