Nasze Cele

Cele, zasady, formy i zakres działania.

Fundacja została powołana w celu wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego.

Ponadto celami działania Fundacji są:

a) działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i lecznicza dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

b) ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka prozdrowotna, terapia, uzależnień, ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna,

c) działalność naukowa,

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,

e) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności,zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin oraz realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń i pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz pomoc pokrzywdzonym,

f) profilaktyka wypalenia zawodowego, wdrażanie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem w zawodach medycznych oraz innych grupach zawodowych,

g) interwencja kryzysowa,

h) pomoc psychologiczna w przypadku zdarzeń masowych oraz katastrof,

i) pomoc psychologiczna i przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym pandemii SARS Cov-2.

j) pomoc społeczna, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działalność charytatywna,

k) promocja i organizacja wolontariatu,

l) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego,

m) porządek i bezpieczeństwo publiczne,